Het grootste huurplatform van Nederland

Algemene Voorwaarden

Voordat u gebruik maakt van www.woonnet.nl adviseren wij u eerst zorgvuldig deze algemene voorwaarden te lezen. U dient www.woonnet.nl niet te gebruiken wanneer u met een of meerdere voorwaarden niet akkoord gaat. Door gebruik te maken van www.woonnet.nl, geeft de gebruiker aan in te stemmen met de Algemene voorwaarden.

• Algemeen
• Klantenregistratie
• Toegestaan gebruik
• Adverteren op Woonnet.nl
• Aansprakelijkheid
• Advertentie van de woning op Woonnet.nl
• Prijzen
• Klantgegevens
• Eigendomsrecht
• Klachten
• Berekeningen
• Hyperlink
• Beschikbaarheid
• Links naar websites en cookies van andere partijen
• Gebruik van Cookies
• Privacy Policy
• Overige

Algemeen

www.woonnet.nl is een website van Woonnetwerk, hierna te noemen Woonnet.nl

Klantenregistratie

Voor het verlenen van enkele diensten heeft Woonnet.nl een aantal persoonsgebonden gegevens nodig, zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres. Deze gegevens zijn nodig om de klant te registreren en te kunnen bereiken indien dat nodig mocht zijn. De klant wordt bij het invullen van de benodigde gegevens de keuze gelaten of hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Indien men niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, worden de gegevens niet opgenomen in het bestand en kan de aanvraag niet worden verwerkt. Ingevulde gegevens of gemaakte keuzes kunnen altijd door de gebruiker aangepast worden. Het doel van deze gegevens is om het gebruik van de diensten van Woonnet.nl en haar partners zo optimaal mogelijk te maken. Woonnet.nl kan in samenwerking met haar partners klanten (laten), eventueel na analyse, benaderen met aanbiedingen voor woongerelateerde producten en/of diensten of andere interessante informatie, activiteiten en aanbiedingen.

De partners van Woonnet.nl leveren diensten op het gebied van financiële producten, wonen, energie en/of woongerelateerde diensten en worden zeer streng geselecteerd door Woonnet.nl.

Een geregistreerde klant kan en mag zich verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens. Een klant kan op ieder moment besluiten de gevraagde dienstverlening te beëindigen. Indien een klant al zijn of haar persoonlijke gegevens uit de database wenst te verwijderen, dient een daartoe strekkende vraag per e-mail bericht gestuurd te worden naar: info@woonnet.nl.

Toegestaan gebruik

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker of klant die gebruik maakt van Woonnet.nl, dan wel van de aangeboden diensten van Woonnet.nl. Wanneer u gebruik maakt van Woonnet.nl dan moet u zich gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

De gebruiker kan zonder enige verplichtingen alle gegevens met betrekking tot de te huur staande onroerende goederen raadplegen. De gebruiker engageert zich er evenwel toe op geen enkele wijze de gegevens zelf verder te verspreiden of te commercialiseren.

Alle informatie op Woonnet.nl is beschermd door de Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders is bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonnet.nl.

Het is de gebruiker ook niet toegestaan om (de inhoud van) Woonnet.nl te gebruiken voor:

– handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet;
– handelingen en/of gedragingen in strijd met de openbare orde of goed zeden;

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom of aan voornoemd toegestaan gebruik van Woonnet.nl en/of haar leveranciers, behoudt Woonnet.nl zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

U verklaart geen gebruik te (zullen) maken van software of middelen in welke vorm dan ook, die het systeem van Woonnet.nl, op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden.

Adverteren op Woonnet.nl

Op Woonnet.nl wordt informatie aangeboden in de vorm van te huur staande woningen. Daarnaast biedt de website informatie over wonen, financiële diensten en dergelijke. De diensten worden aan zowel particuliere als professionele partijen aangeboden.

De advertentiediensten van Woonnet.nl bestaan onder andere uit:

• het adverteren met een te huur aangeboden object, waarbij de benodigde gegevens rechtstreeks door de klant (aanbieder) verstrekt (door middel van een automatische koppeling op een bestaand systeem) en/of ingevoerd (door middel van de Woonnet.nl invoermodule) worden;
• een bestaande objectadvertentie meer aandacht geven of extra diensten toevoegen;
• het adverteren met een merknaam, product en/of dienst middels banners, tekstlinks en/of e-mail.

Door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen komt een geldige overeenkomst tot stand. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de rechtsgeldigheid van het aanbod en/of de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Woonnet.nl gelden hierbij als vermoeden van bewijs. Woonnet.nl is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen en/of het niet behoorlijk overkomen van mededelingen als gevolg van elektronische communicatiemiddelen, behoudens voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

Aanbiedingen van Woonnet.nl zijn vrijblijvend, tenzij Woonnet.nl daarbij uitdrukkelijk een termijn heeft opgenomen waarbinnen een aanbod gestand gedaan wordt en geaccepteerd kan worden. Woonnet.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder vooruitbetaling door de klant.

Een abonnement voor een XML koppeling of plaatsen van logo’s is maandelijks opzegbaar en wordt zonder opzegging stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan met één maand opzegtermijn schriftelijk of per e-mail (info@woonnet.nl) voor het einde van iedere kalendermaand.

Aansprakelijkheid

Woonnet.nl is op geen enkele wijze betrokken bij de eigenlijke contacten tussen huurders en verhuurders en tussen huurders en verhuurders gesloten overeenkomst. Met als gevolg dat Woonnet.nl geen controle heeft over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de aanbieding, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de verhuurder om te verhuren en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de huurder om tot huur over te gaan. Woonnet.nl kan niet garanderen dat de huurder of verhuurder daadwerkelijk de transactie zal volbrengen. Woonnet.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele (huur-)overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan.

De door klanten van Woonnet.nl aangeboden informatie wordt niet door Woonnet.nl gecontroleerd. Aanbieder, verhuurder, en huurder zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en hun daden via de website. Woonnet.nl is een passief medium en geeft slechts on-line weer wat door de klant ingevoerd is. Aan de vermelde gegevens op de website van Woonnet.nl kan de bezoeker géén rechten ontlenen.

Bezoeker en/of klant vrijwaart Woonnet.nl in het geval van meningsverschillen met één of meerdere bezoekers en/of klanten, voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil. De aansprakelijkheid van Woonnet.nl ten opzichte van bezoeker, klant of derden in iedere omstandigheid is beperkt tot het door klant aan Woonnet.nl, conform deze algemene voorwaarden, verschuldigde bedrag. Woonnet.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behoudens indien men bewijst dat er sprake is van opzet. Woonnet.nl is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.

Advertentie van de woning

Indien de klant adverteert met een woning op de website van Woonnet.nl, geeft de klant impliciet aan gerechtigd te zijn om deze woning te mogen verhuren. Wanneer een bezoeker en/of klant reageert op een advertentie, geeft deze impliciet aan om gerechtigd te zijn als huurder op te treden. De klant garandeert dat de informatie op de website van Woonnet.nl:

a. juist, nauwkeurig, volledig en of niet misleidend zal zijn;
b. met betrekking tot derden geen inbreuk zal maken op rechten van deze derden
c. geen virussen of andere (computer) programmatuur zal bevatten.

De klant vrijwaart Woonnet.nl voor aanspraken van derden als gevolg van het niet voldoen aan deze garantie.

Indien de klant een advertentie van een woning plaatst op de website van Woonnet.nl, geeft de klant impliciet aan, dat hij Woonnet.nl voor altijd toestemming en een licentie geeft om de door de klant geplaatste foto(‘s), of (een) gedeelte(s) daarvan openbaar te maken en te verveelvoudigen. Deze licentie omvat onder meer, maar niet alleen, het recht om de foto(‘s) of (een) gedeelte(s) daarvan op te slaan in een databank en/of te publiceren op de website www.woonnet.nl of via derden.

Indien de klant een woning advertentie met (een) foto(’s) plaatst op de website van Woonnet.nl, garandeert de klant dat hij de foto zelf heeft gemaakt, dat de foto een getrouwe weergave van de werkelijkheid is (d.w.z. de foto is niet gemanipuleerd of is/bevat geen trucage), dat hij door of bij het maken van de foto geen strafbaar feit heeft gepleegd of inbreuk heeft gepleegd op rechten van derden (bijvoorbeeld auteursrecht), dat hij dat evenmin doet door de foto aan Woonnet.nl te leveren en dat het Woonnet.nl vrijstaat de foto te publiceren en ter publicatie door te leveren aan derden, zonder daarbij rechten van derden te schenden (bijvoorbeeld auteursrecht of portretrecht). De klant vrijwaart Woonnet.nl voor alle aanspraken van derden in verband met de publicatie en levering van de foto.

Prijzen

Aan het zoeken naar woonruimte op Woonnet.nl zijn kosten verbonden. Meer informatie over de kosten kunt u vinden op de pagina www.woonnet.nl/pakketten

De prijzen die door Woonnet.nl op de website gecommuniceerd worden als vergoeding voor de verleende diensten, zijn, tenzij expliciet aangegeven, inclusief BTW. Alle bedragen zijn in Euro’s.

De prijzen van een abonnement voor een XML koppeling of plaatsen van logo’s en banners op Woonnet.nl, zijn, tenzij expliciet aangegeven, exclusief BTW en worden per kwartaal gefactureerd. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.

Jaarlijks kan Woonnet.nl de abonnementstarieven aanpassen aan de inflatie. De klant wordt hier minimaal één maand van te voren schriftelijk van op de hoogte gebracht. Een mogelijke verhoging van de abonnementstarieven als gevolg van de inflatiecorrectie, is voor de klant geen reden om de overeengekomen contractperiode te verkorten.

Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, behoudt Woonnet.nl zich het recht voor om, zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, het verschuldigde bedrag te verhogen met een vertragingsrente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente. Woonnet.nl kan en mag, zonder nadere kennisgeving, na het verstrijken van de betalingstermijn, buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening brengen.

Indien de klant niet binnen de betalingstermijn de factuur voldaan heeft, kan Woonnet.nl, zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is, haar de toegang tot het systeem ontzeggen en de dienstverlening opschorten tot het moment van betaling. De aangeboden informatie van de klant zal verwijderd worden. De extra kosten die Woonnet.nl hiervoor moet maken zullen bij de klant in rekening gebracht worden, evenals de nog niet gefactureerde vergoeding voor het restant van een eventueel overeengekomen contractperiode.

Bovenstaande is ook van toepassing op niet te innen automatische incasso-opdrachten.

Particulier plaatst zijn of haar woning op Woonnet.nl

Als particulier kan je zelf je woning op Woonnet.nl plaatsen voor verhuur. De particulier betaalt hier een éénmalig bedrag voor. De woning blijft vervolgens op Woonnet.nl staan totdat de particulier deze woning weer verwijderd of als door Woonnet.nl wordt geconstateerd dat de woning is verhuurd of niet meer in de verhuur staat.

Klantgegevens

De klant geeft Woonnet.nl expliciet toestemming om de gegevens van de klant en/of aanbieder en/of van de te huur aangeboden woning(en) tevens kenbaar te maken aan vooraf zorgvuldig geselecteerde businesspartners van Woonnet.nl. Deze businesspartners kunnen beperkt en volgens zorgvuldig vooraf gemaakte afspraken met deze businesspartners, gebruik maken van de gegevens door met klanten contact op te nemen en/of informatie toe te zenden via direct mail, telemarketing en/of e-mail. Woonnet.nl eist van haar businesspartners dat zij zich inspannen om de privacy te beschermen. Woonnet.nl spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals hier en in het onderstaande Privacy Statement omschreven.

De informatie van Woonnet.nl is ook toegankelijk via diverse andere internet portalen, mits daarover met deze partijen overeenstemming is bereikt en voor zolang die samenwerking duurt. Deze toegangen zijn niet gegarandeerd en Woonnet.nl is niet aansprakelijk bij technische storingen of indien een samenwerking onverhoopt beëindigd wordt.

Eigendomsrechten

Alle informatie die vrij beschikbaar is op de website, is eigendom van Woonnet.nl en mag behoudens toestemming niet gekopieerd of gepubliceerd worden. Alle intellectuele eigendomsrechten terzake van de website en de aangeboden informatie in de ruimste zin van het woord berusten bij Woonnet.nl.

Klachten

Klachten dienen, bij voorkeur per email info@woonnet.nl, direct doch binnen een week gemeld te worden aan Woonnet.nl. Woonnet.nl zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een week reageren.

Hyperlink

Een hyperlink naar de startpagina van Woonnet.nl mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Woonnet.nl stelt het wel op prijs wanneer zij hiervan op de hoogte worden gesteld (via info@woonnet.nl).

Beschikbaarheid

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen maar Woonnet.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, beschikbaar, volledig en/of foutloos is. Woonnet.nl garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van virussen. Woonnet.nl garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Wanneer u twijfelt aan de correctheid van gegevens dan raden wij u aan om contact op te nemen met de aanbieder van deze informatie

Woonnet.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Woonnet.nl.

Woonnet.nl is niet betrokken bij de eigenlijke transactie(s) tussen huurders en verhuurders.

De partners waar Woonnet.nl mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. Woonnet.nl is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacywet- en/of enige regelgeving.

Links naar websites en cookies van andere partijen. Op Woonnet.nl staan hyperlinks naar andere websites. Woonnet.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar Woonnet.nl verwijst. Ook is Woonnet.nl. niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.

Woonnet.nl is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Woonnet.nl worden aangeboden.

U vrijwaart Woonnet.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Gebruik van Cookies

Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen je digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om je surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders iets over je voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn in de meeste gevallen noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan je eigen interesses.

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van jouw browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Privacy Policy

Meer informatie over de Privacy Policy vind je hier.

Overige

Woonnet.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Check daarom regelmatig de Algemene voorwaarden voor eventuele aanpassingen.

De Algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Woonnet.nl en derden naar aanleiding van de Algemene voorwaarden zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Woonnet.nl

Woonnet
Gooimeer 5 (geen bezoekadres)
1411 DD Naarden
info@woonnet.nl
KvK: 53249755
BTW: 192589143B02